STATUT Zielonogórskiego Klubu Sportowego

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zielonogórski Klub Sportowy zwany dalej w skrócie Klubem jest stowarzyszeniem kultury Fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Klub jest wielosekcyjny, a zasady współpracy sekcji określa wewnętrzny regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 3

1.Terenem działania klubu jest obszar całego kraju.
2. Siedzibą władz Klubu jest miejscowość Drzonków koło Zielonej Góry.

 

§ 4

Klub może być członkiem wojewódzkich i centralnych związków i organizacji sportowych.

 

§ 5

Klub używa pieczęci, odznak , barwy i emblematu według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.

 

§ 6

Klub prowadzi działalność gospodarczo-usługową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 7

1. Klub prowadzi placówkę niepubliczną o nazwie „Internat Sportowy” w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, 66-004 Racula oraz Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży.
2. Statut internatu sportowego nadaje, zatwierdza i wprowadza zmiany Zarząd Klubu.

 

§ 8

1. Główny patronat sprawuje podmiot, z którym Zarząd wiąże prawomocna umowa, z prawem do używania nazwy podmiotu w nazwie Klubu.
2. Poszczególne sekcje Klubu mogą korzystać z pomocy sponsoringu innych organizacji zgodnie z podpisanymi przez Zarząd Klubu umowami, uzyskując tym samym możliwość używania nazwy sponsora w nazwie sekcji klubu.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

§ 9

Celem działalności Klubu jest rozwój pięcioboju nowoczesnego, tenisa stołowego i jeździectwa oraz innych dyscyplin Sportu, populrazyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie różnych form sportowo-rekreacyjnych na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem organizacji patronackich.

 

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie szkolenia swoich członków i uczestników w formie treningów sportowych, zgrupowań i konsultacji,
2. uczestnictwa w zawodach sportowych,
3. poprzez zatrudnianie kadry instruktorsko-trenerskiej i administracyjnej,
4. udostępnienie im posiadanego sprzętu i obiektów sportowych osobom wymienionym w punktach 1-3,
5. prowadzenie internatu sportowego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
– zwyczajnych,
– uczestników,
– wspierających,
– honorowych.

 

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację o wstąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do wypłaty wpisowego, regularnego opłacania składek członkowskich oraz przestrzegania statutu Klubu.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

 

§ 13

1. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, a uczniowie dodatkowo zezwolenia władz szkolnych.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy uczestników następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

 

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele statutowe Klubu, która zadeklaruje stosowną formę pomocy materialnej.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

 

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w urzeczywistnieniu celów Klubu.
2. Nadawanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Klubu.

 

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 1;
2) prawo korzystania z pomocy materialnej w formie:
– zapomogi w wypadku wybitnych wyników sportowych lub zdarzeń losowych;
– dożywiania i zakwaterowania częściowo lub całkowicie bezpłatnego w oparciu o regulamin klubowy;
– korzystanie z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego;
– udziału w treningach, zawodach, zgrupowaniach;
3) składanie wniosków władzom Klubu dotyczących jego działalności.

 

§ 18

1) Uczestnicy mają prawo korzystania z pomocy materialnej w formie:
– zapomogi finansowej w wypadku wybitnych wyników sportowych lub zdarzeń losowych;
– dożywiania i zakwaterowania częściowego lub całkowicie bezpłatnego w oparciu o regulamin klubowy;
– korzystanie z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego;
– udziału w treningach, zawodach, zgrupowaniach;
2) Ponadto mają prawa członków zwyczajnych z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ustęp 2 i 3 ustawy o stowarzyszeniach.

 

§ 19

1. Członkowie zwyczajni, spierający i honorowi są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celu Klubu
2) przestrzegać postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu.
2. Ponadto członkowie zwyczajni są zobowiązani opłacać składkę członkowską, a członkowie wspierający wywiązywać się z innych form zadeklarowanych świadczeń.
3. Uczestnicy są zobowiązani:
– przestrzegać statutu Klubu;
– regularnie uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych;
– opłacać składki;
– dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych ( regulamin sekcji – normy wynikowe);
– przestrzegać uchwał i regulaminu Klubu.

 

§ 20

1. Członkowstwo ustaje wskutek:
1) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) skreślenia z listy członków na mocy Uchwały Zarządu Klubu z powodu:
– zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy:
– nieprzestrzegania obowiązków wynikających z § 19:
2. Od Uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV

Wyróżnienia i kary

§ 21

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań, członkowie Klubu mogą otrzymywać następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustną,
2. pochwałę pisemną,
3. dyplom,
4. upominek rzeczowy,
5. nagrodę pieniężną,
6. lub inne określone regulaminem Klubu.

§ 22

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:
1. upomnienie ustne,
2. upomnienie pisemne,
3. ostrzeżenie,
4. nagana,
5. zawieszenie w prawach członka na czas określony,
6. skreślenie z listy członków,
7. lub inne określone regulaminem Klubu.

Rozdział V

Władze Klubu

§ 23

1. Władzami klubu są:
1) Walne Zebranie Członków lub zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów gdy liczba członków Klubu przekroczy 100 osób. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są w sekcjach i grupach członkowskich nie zrzeszonych w sekcjach w stosunku 1:3 – kadencja trwa 4 lata.
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński,
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. Jeżeli kadencja kończy się w roku przedolimpijskim jest przedłużana do końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się olimpiada.

 

§ 24

1. Najważniejszą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
4. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym tematem obrad, zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

 

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
1) z inicjatywy Zarządu,
2) na pisemny wiosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, na zasadach określonych w § 24 ust. 4.

 

§ 26

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie Klubu uprawnieni do głosowania
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych członków, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu działalności Klubu oraz wytycznych do bieżącej działalności,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Klubu,
5) wybór Zarządu lub Prezesa i Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
6) nadawanie godności członkom honorowym,
7) uchwalanie Statutu,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
9) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków,
10) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego.

§ 29

1. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z liczby od 5-ciu do 9-ciu członków.
2. Zarząd może w miejsce członka ustępującego uzupełnić skład w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego Zarządu.

 

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Dyrektora lub Prezesa w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Zawiadomienie o terminie i proponowanym porządku obrad powinno być dostarczone zainteresowanym nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Dyrektor jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek połowy liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej najpóźniej w ciągu 1 m-ca od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Uchwały Zarządy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa) lub działającego w jego imieniu zastępcy.

 

§ 31

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) wyłączność w uchwalaniu rocznych planów działalności i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz gospodarowanie funduszem w granicach określonych budżetem,
4) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
5) uchwalanie wewnętrznych regulaminów,
6) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
7) decydowanie w sprawach wyróżnienia i nakładania kar,
8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
9) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz,
10) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Klubu,
11) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 32

1. Organem Kontroli Klubu jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.
4. Komisja Rewizyjna może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu Komisji.

 

§ 33

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 34

Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb.

 

§ 35

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej i działalności gospodarczo-usługowej,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przedstawienie Zarządowi lub jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Klubu.

 

§ 36

1. Kontrola całokształtu działalności odbywa się co najmniej raz w roku,
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3-ch członków Komisji.

 

§ 37

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
3. Sąd Koleżeński może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§ 38

Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 39

Sąd Koleżeński odbywa swoje posiedzenie w miarę potrzeb.

 

§ 40

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i wnioskowanie:
1) w sprawach członków Klubu dotyczących nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i zarządzeń władz.
2) sporów powstałych między członkami w sprawach działalności statutowej.

 

§ 41

Sąd Koleżeński może wnioskować do Zarządu o nałożenie kar określonych w rozdziale IV.

 

§ 42

1. Od Uchwały Zarządu w sprawach nałożonej kary przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały,
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział VI

Sekcje sportowe

§ 43

1. Sekcje sportowe są jednostkami organizacyjnymi Klubu, grupują członków, których łączy wspólne zainteresowanie określoną dyscypliną sportu.
2. Sekcje sportowe powołuje i rozwiązuje Zarząd.
3. Sekcjami sportowymi kierują ich kierownicy na podstawie regulaminu i kompetencji zatwierdzonych przez Zarząd.

 

Rozdział VII

Samorząd Zawodniczy

§ 44

1. Samorząd Zawodniczy jest organem opiniodawczo-doradczym władz Klubu, składa się z 3 osób wybieranych spośród zawodników aktualnie reprezentujących barwy Klubu i działający na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.
2. Może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu.

§ 45 Do zadań Samorządu Zawodniczego należy w szczególności:
1) współpraca z Zarządem w zakresie spraw szkolenia, działalności wychowawczej i kulturalnej,
2) opiniowanie wniosków w sprawie nagród, nakładania kar i pomocy bytowej dla zawodników.

 

Rozdział VIII

Rada Trenerów

§ 46

1. W Klubie działa Rada Trenerów, która jest organem opiniodawczym władz Klubu w sprawach sportowych.
2. Rada Trenerów składa się z 3-ch trenerów, wybranych spośród trenerów sekcji działających w Klubie i działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
3. Kadencja Rady Trenerów trwa 4 lata.
4. Przewodniczący Rady Trenerów może uczestniczyć w zebraniu Zarządu w części dotyczącej spraw sportowych.

§ 47

Do zadań Rady Trenerów należy w szczególności:
1) wnioskowanie w sprawie nagród, udzielanie pomocy socjalno-bytowej dla szkoleniowców i zawodników, wyróżnień i kar,
2) współpraca z Zarządem w zakresie spraw szkoleniowych.

 

Rozdział IX

Majątek Klubu

§ 48

1. Majątek stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej (bilety, imprezy, reklama) i gospodarczej (usługi, handel) – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) wpływy od sponsorów,
4) świadczeń członków wspierających,
5) dotacji,
6) świadczeń społeczeństwa (darowizny, spadki),
3. Podstawą działalności finansowej jest ustalony przez Zarząd budżet.

 

§ 49

Majątek Klubu może być używany wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 50

Przyjmowanie zapisów oraz darowizn, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego należy do Zarządu.

 

§ 51

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają Prezes i V-ce Prezes lub 2-ch upoważnionych członków Zarządu.
2. Do ważności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie, co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 53

1. Uchwały w sprawie zmiany statusu, rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków, większością, co najmniej 2/3 członków przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu, Walne Zebranie Członków określi cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek i powała komisję likwidacyjną.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 53

1. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach.
2. Władze, których kadencja się skończyła działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz, którym są zobowiązane przekazać (agendy), majątek i wszelkie inne dokumenty w formie protokolarnej.