Informacja

by Tomasz Cygański

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Zielonogórskim Klubie Sportowym popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za Zielonogórski Klub Sportowy, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy – jako administratora – danych osobowych Państwa lub Państwa dziecka związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem, realizacji przez Zielonogórski Klub Sportowy celów statutowych a także w celach wizerunkowych.

Zielonogórski Klub Sportowy jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zielonogórski Klub Sportowy z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra, NIP: 973-04-65-934, Regon: 970645480.
 2. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji zadań statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 3. Dane osobowe Państwa lub Państwa dziecka będą udostępnianie innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu, projektu, celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 4. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa lub Państwa dziecka danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, pesel, imiona rodziców, nr  telefonu kontaktowego, szkoła, klasa do jakiej dziecko uczęszcza.
 5.  Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Klub mógł w sposób należyty zrealizować cele statutowe, które są przedmiotem zawartej z Państwem deklaracji przystąpienia.
 6. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 7. Przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe lub Państwa dziecka zostały lub zostaną ujawnione przez Zielonogórski Klub Sportowy są: pracownicy, trenerzy, Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Zielonogórski Klub Sportowy w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. Zielonogórski Klub Sportowy nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych oraz danych Państwa dzieci do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Zielonogórski Klub Sportowy przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Zielonogórski Klub Sportowy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Zielonogórski Klub Sportowy danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie udziału Państwa lub Państwa dziecka w programie, zajęciach, treningach. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zielonogórski Klub Sportowy, poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres zks1@onet.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy moich danych osobowych”.
 13. Zielonogórski Klub Sportowy informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Zielonogórski Klub Sportowy Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dziecka,  narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Buiro ZKS Drzonków