Walne zebranie członków ZKS Drzonków.

by Tomasz Cygański

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 24 maja  2023 r.

W imieniu Zarządu ZKS zapraszam na Walne Zebranie Członków ZKS, w dniu 24 maja 2023 r. w Drzonkowie w siedzibie ZKS, w hali tenisa ziemnego na parterze przy ul. Drzonków-Olimpijskiej 20.

Pierwszy termin Zebrania godz. 18.00

Drugi termin Zebrania godz. 18.15

 

PORZĄDEK  OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zielonogórskiego Klubu Sportowego

w dniu 24 maja 2023 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji :
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  1. Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
 10. Sprawy różne
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia innych uchwał Walnego Zebrania.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie obrad.